ZÁŘÍ:

 • adaptace na prostředí MŠ a její okolí (třída, šatna, zahrada, režim dne, učitelky, kamarádi, zaměstnanci MŠ, hygienické a sebeobslužné činnosti)
 • posilování citových vztahů k místu, kde bydlím (tradice obce)

ŘÍJEN:

 • Děti si budou osvojovat jednoduché poznatky o nastávajícím podzimu. Budou pozorovat a poznávat jeho charakteristické znaky a proměny v okolí MŠ, na zahradě, u řeky Moravy, v blízkých zahradách (odlet ptáků, změny počasí, práce na poli a na zahradě, opadávání listí, podmínky života některých volně žijících zvířat).
 • Seznámí se s měnící se přírodou pomocí všech smyslů, budou rozvíjet dovednost vyjádřit své pocity, poznávat a ochutnávat některé plody podzimu a prozkoumávat jejich vlastnosti.

LISTOPAD: 

 • Osvojování si jednoduchých poznatků o nastávajícím podzimu všemi smysly
  a rozvíjení dovednosti vyjadřovat svoje pocity (barevnost přírody, opadávání listí, změny v počasí, …).
 • Upevňování správných hygienických návyků a rozvoj praktických dovedností přiměřených věku. Podporování péče o sebe, svůj vzhled.

PROSINEC:

 • Advent budeme vnímat jako dobu vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků
  k obdarování, se všemi zvyky a tradicemi.
 • Užijeme si mikulášskou nadílku.
 • Vyrobíme dárečky na vánoční jarmark.
 • Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled.
 • Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídě a vestibulu naší MŠ, nazdobíme si stromeček.
 • Budeme se těšit na setkání s našimi nejbližšími – připravíme si vánoční besídku.

LEDEN:

 • charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, péče o zvěř a ptáky v zimě, změny v počasí
 • zimní sporty a radovánky (poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých)
 • vědomosti o lidském těle, co mu prospívá a škodí

ÚNOR: 

 • Děti se seznámí s poezií a prózou.
 • Seznámí se s pohádkou jako nástrojem dětské představivosti, fantazie, citového prožitku a rozvoje řečových a jazykových schopností.
 • Budou srovnávat pohádku čtenou a hranou a budou se seznamovat s dramatizací pohádek.
 • Děti budou vedeny k pozitivnímu vztahu ke knihám.
 • Připraví se na karneval, pomohou vyzdobit prostředí v MŠ, zúčastní se karnevalového reje, soutěží a her.

BŘEZEN: 

 • rozvíjení zájmu a vztahu ke knize – chápat ji jako zdroj nových poznatků, informací, estetického prožívání, zábavy, humoru (návštěva místní knihovny, akce – „BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČTOU DĚTEM!“)
 • objevování rozmanitosti světa v probouzející se jarní přírodě všemi smysly
 • pozorování zahrady a zajímavých přírodních lokalit v okolí mateřské školy spojené s pohybem, experimentováním a uplatněním prožitkového učení
 • zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flóry
 • seznámení se s lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc, rozvoj tvořivosti dětí ve všech směrech, propojení aktivit školy s akcemi obce včetně spolupráce s rodinou

DUBEN:

 • objevování rozmanitosti světa v probouzející se jarní přírodě všemi smysly
 • pozorování zahrady a zajímavých přírodních lokalit v okolí mateřské školy spojené s pohybem, experimentováním a uplatněním prožitkového učení
 • zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flóry (zaměření na domácí a hospodářská zvířata
  a jejich mláďata)
 • PROJEKT – „Význam a funkce složek IZS“ (SOVIČKY)

KVĚTEN:

 • zaměříme se na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině s prohloubením znalosti o struktuře rodinných vztahů
 • přiblížíme dětem svět dospělých – společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka); pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce); pracovní činnosti, povolání, řemesla (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti)

ČERVEN:

 • přiblížíme si základní poznatky o planetě Zemi, kde žijeme my, ale i jiné děti, jiné národnosti
 • budeme si povídat o nadcházejícím létě, jeho radostech i nástrahách
 • uzavřeme školní rok prožitý v mateřské škole aktivitami vztahujícími se k ukončení školního roku a podpoře osobní spokojenosti a pohody dětí (Den dětí, výlet, ...)