Daňová sleva za pobyt dítěte v mateřské škole

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2021 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.

§ 35bb
Sleva za umístění dítěte
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24. (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z man-želů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal za umístění svého dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Za zařízení péče o dítě předškolního věku lze pro účely zákona o daních z příjmů považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku.

Slevu může uplatnit v daňovém přiznání (ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance) za rok 2021. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, za rok 2021. Vynaložené náklady na školku bude pro daňové účely nutné doložit. Proto výši těchto výdajů budou rodičům potvrzovat mateřské školy nebo obdobného zařízení. Do výdajů se bude uvádět pouze úhrada úplaty za předškolní vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Do potvrzení se ne-započítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů.

Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se odečítá přímo od výsledné daně vypočtené v daňovém přiznání, ne ze základu daně. Využít ji může jen jeden z rodičů a je na nich, aby se dohodli, kdo ji využije. Zpravidla to bude rodič s vyššími příjmy. Sleva se uplatní v daňovém přiznání, tedy jednou v roce, proto o potvrzení o úhradě úplaty lze rodičům vydat jen jednou za rok, na začátku nového kalendářního roku.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, si mohou potvrzené tiskopisy vyzvednout od 12. 1. 2022 ve svých třídách.

                                                                                                                                                                             Ivana Vyhnánková, ředitelka MŠ

Aktuality Hlavní strana.