DUBEN

"ZROZENÍ JARA"

Pomocí IB  upevníme sounáležitost s přírodou. Napomůže k objevování rozmanitosti světa v probouzející se přírodě všemi smysly. Součástí bloku bude řada pozorování a činností, které s příchodem jara souvisí. Zahrada a zajímavé přírodní lokality v okolí mateřské školy nabídnou činnosti spojené s pohybem a experimentováním, s uplatněním prožitkového učení. Zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flory podpoří celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary, určování, pojmenování, počty, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech znovu setkají. Procvičí paměť, pozornost, představivost a fantazii. To vše přinese potřebu pravidel k vzájemné spolupráci. Děti  se v IB seznámí s lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc, podpoří rozvoj tvořivosti dětí ve všech směrech, propojí aktivity školy s akcemi obce, včetně spolupráce s rodinou. Povede  k posílení citových vztahů, k vyjádření prožitků a pocitů. Bude zaměřen na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina. Maminka- zrození života.

 

Na dvorečku

Na dvorečku u babičky, tam je mnoho zvířátek,

Když k ní přijdu, hned tu běží pejsek a pět selátek.

Přiběhne k nim slepička, ko, ko, ko, ko, dák.

Snesla dneska vajíčka, ano, je to tak.

Ovečka se chlubí, bé, bé, bé,

dneska mi to vážně sluší, jé, jé, jé.

Na dvoreček k babičce chodím velmi rád,

se zvířátky já jsem totiž velký kamarád.

Jarní svátky

Sluníčko dnes krásně hřeje,

mamku, taťku, mě i tebe.

Slavíme dnes jarní svátky,

vejce dáme do ošatky.

V pondělí k nám přijdou kluci

s pomlázkami pro kraslici.

 

BŘEZEN

"Zimo, zimo, táhni pryč"

V březnu upevníme sounáležitost s přírodou. Napomůže k objevování rozmanitosti světa v probouzející se přírodě všemi smysly. Součástí bloku bude řada pozorování a činností, které s příchodem jara souvisí. Zahrada a zajímavé přírodní lokality v okolí mateřské školy nabídnou činnosti spojené s pohybem a experimentováním, s uplatněním prožitkového učení. Zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flory podpoří celkový environmentální rozvoj dítěte.

Morana

Moranu dnes vyneseme,

zimou už se netřeseme.

Sluníčko už bude hřát,

není co si více přát.

Všechno zase pokvete,

všem to dneska řekněte.

 

Jaro - Kateřina Konvalinová

Rozloučila už se Zima,

odešla již pryč.

I když v zimě bylo prima,

dala Jaru klíč.

Řeklo slunci, ať víc svítí,

budí ze sna jarní kvítí.

 

ÚNOR

Pomocí tématu se děti seznámí s poezií a prózou, upevní vztah k četbě a prohlížení knížek. Přiblíží dětem tradici masopustu.

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Budeme se učit vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, poznávat svět pohádek, krásu mluveného slova, znát klasické pohádky, rozlišovat vlastnosti pohádkových postav-dobro a zlo. Budeme se učit umět zacházet s knihou -dramatizovat pohádku, rozvíjet řečové schopnosti verbální i neverbální.

HURÁ DO MASEK

Děti se budou podílet na přípravách karnevalu, pochopí  význam karnevalu, masopustu, naučí se prožívat radost z prožitku, vnímat krásu a  tvořit dětská přátelství.

 

BÁSNIČKY:

 

Karneval tu dneska máme,

na obličej masku dáme.

Pojď si s námi zatančit,

budeš s námi skotačit.

 

Únor

Když nastane měsíc únor,

navlíkneme zimní úbor.

A pak hurá s bobem ven,

na kopec s ním vylezem.

 

Z kopce nám to pěkně sviští,

skončíme až na kluzišti.

Na bruslích se projedeme,

už zastavit dovedeme.

 

LEDEN - ZIMA, ZIMA TU JE

 V tomto měsíci budeme dětem přibližovat charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.  Seznámí děti jak pomoci zvířatům přežít zimu.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Hurá, sláva, sníh je tady,

s ním si já vím vždycky rady.

Vezmu boby, nebo sáně,

posadím se rychle na ně.

Potom rychle z kopce sjedu,

do závěje nepojedu.

PROSINEC - ADVENTNÍ ČAS A VŮNĚ VÁNOC

Prosinec je období adventu a vánočních svátků. Děti prožijí přípravu na Mikulášskou nadílku, vánoční besídku. Dobu adventu budeme vnímat jako dobu vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků k obdarování, se všemi zvyky a tradicemi. Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, objevování lidových zvyků, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled a písní se zimní tematikou. Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídách a interiéru naší MŠ.

TŘI POSTAVY

Tři postavy v prosinci,

možná trochu cizinci.

Chodí spolu každý rok,

vedou spolu dialog:

Kdo byl hodný a kdo zlobil,

kdo si legraci jen tropil­?

Zazpívej jim , až je potkáš,

jak jsi hodný, to jim ukaž.

LISTOPAD - CHLADNÝ PODZIM PŘICHÁZÍ

V tomto tématu si děti budou  osvojovat  jednoduché poznatky o podzimu. Čeká na ně povídání o dracích, kdy zjistí, že není drak jako drak. Dále si budou upevňovat poznatky o zvířatech, jak se připravují na zimu. Seznámí se s tradicí „Sv. Martina“. Také si děti osvojí poznatky o lidském těle, pojmenují části lidského těla, získají povědomí o tom, jak tělo funguje. Seznámí se se způsobem ochrany zdraví a bezpečí (zdravá výživa, pohyb, oblečení). V případě potřeby bude mít povědomí, kde hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat).

DRAK

Lítá tiše jako pták,

vyletěl až do oblak.

Z výšky vidí celý svět,

dole volá dětí pět.

„Poleť draku rychle k nám,

už je konec našim hrám.“

Dráček dětem zamává,

pak k nim rychle přistává.

 

ŘÍJEN - KOUZELNÝ PODZIM A JEHO DARY

V tomto tématu si děti budou  osvojovat  jednoduché poznatky o podzimu. Napomůžeme dětem poznávat jeho charakteristické znaky a proměny v okolí MŠ, na zahradě, u řeky Moravy, v blízkých zahradách (odlet ptáků, změny počasí, práce na poli, zahradě, opadávání listí), seznámit se s měnící se přírodou pomocí všech smyslů, rozvíjet dovednost vyjádřit své pocity, poznávat plody podzimu a prozkoumat jejich vlastnosti.

PROCHÁZKA SE SELÁTKY

Žaludy, bukvice, kořínek přesladký,

lesem jde maminka se svými selátky.

Na nožkách kopýtka, na zádech proužky,

čmuchají rypáčky, bimbají oušky.

Sluníčko jim pěkně svítí,

nožičky je nebolí,

Až si v lese nacpou bříška,

proběhnou se po poli.

ZÁŘÍ - ŠKOLKA A JEJÍ OKOLÍ

V tomto tématu se děti budou seznamovat s prostředím školy, třídy, školní zahrady a okolí. Naučí se orientovat v prostředí třídy, poznávat nové hračky, postupně se přizpůsobovat režimu třídy. Seznámí se s maskotem třídy a společně vymyslí pro něj jméno. Budou se podílet na tvorbě třídních pravidel a postupně je přijímat. Děti budou navazovat nová dětská přátelství, začlení se mezi své vrstevníky.

Postupně si osvojí potřebné dovednosti, návyky. Pomůžeme dětem k uvědomění si své vlastní identity, získávání sebedůvěry a osobní spokojenosti v nové sociální skupině. (sociální gramotnost). Rozvineme vědomosti o místě bydliště a životě v naší obci. Umožníme hledání odpovědí na zvídavé otázky o sobě, životě a činnostech lidí. Zaměříme se na upevnění správných hygienických návyků a rozvoj praktických dovedností přiměřených věku. Podpoříme péči o sebe, svůj vzhled.

ZÁŘÍ KLEPE NA DVEŘE

Září klepe na dveře,
školka zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí,
bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi,
co se mají spolu rádi.