Září:

Usnadnit dětem i rodičům vstup do MŠ a zvládnout počáteční období adaptace, napomáhat v poznání všeho nového, zorientovat se v prostřední třídy, poznat nové hračky, postupně se přizpůsobovat novému režimu, přijmout pravidla soužití s ostatními. Navazovat nová dětská přátelství, začlenit se mezi vrstevníky. Pohádka O ČERVENÉ KARKULCE nás bude provázet celým měsícem.

DOMA

 Jiří Žáček

Každý je doma tam,

 kde bydlí, kde má své místo u stolu,

kde svou postel a svou židli,

 doma jsou všichni pospolu.

 

 Pes má svou boudu, krtek noru,

zajíc má pelech ve křoví,

vrabčák má místo na javoru,

 doma si všichni vyhoví.

 

A šnek je doma, ať je, kde je

- svůj dům si nosí na hřbetě.

Ať svítí slunce nebo leje,

je doma všude na světě.

                                                     

Říjen:

 JAK SOVIČKA OCHUTNALA BUDULÍNKŮV HRÁŠEK    

Cílem IB napomůže dětem osvojovat si jednoduché poznatky o nastávajícím podzimu. Napomůže dětem poznávat jeho charakteristické znaky a proměny v okolí MŠ, na zahradě, u řeky Moravy, v blízkých zahradách (odlet ptáků, změny počasí, práce na poli, zahradě, opadávání listí, podmínky života některých volně žijících zvířat), seznámit se s měnící se přírodou pomocí všech smyslů, rozvíjet dovednost vyjádřit své pocity, poznávat plody podzimu a prozkoumat jejich vlastnosti. Rozvine vědomosti o místě bydliště a životě v naší obci. Umožní hledání odpovědí na zvídavé otázky o sobě, životě a činnostech lidí. Zaměří se na rozvoj praktických dovedností přiměřených věku. Podpoří péči o sebe, svůj vzhled, své zdraví.

Pohádka O Budulínkovi nás bude provázet celým říjnem.

Budulínek

,,Budulínku, dej mi hrášku,

povozím tě na ocásku‘‘

Budulínek hrášek dal,

Brzy ale litoval.

S Budulínkem na ocase

liška hbitě mizí v lese.

Naštěstí, než byla noc,

přišel mu někdo na pomoc.

Babička bubínek, dědeček housličky,

Za chvilku vyhnali zlobivé lištičky.

budulínek – Seznam.cz

Listopad:

    CO NAŠLA SOVIČKA V POPELČINĚ OŘÍŠKU

Cílem bloku je naučit děti uvědomovat si krásy podzimu, učit se vnímat detaily podzimní přírody a seznámit se s možností využití některých přírodnin. Umožňuje dětem vnímat rozmanitost podzimní přírody, všímat si podobností i odlišností (listnaté a jehličnaté stromy, počasí), také změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Děti získají vědomosti o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámíme je s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu a faktory poškozující zdraví včetně návykových látek. Podpoří péči o sebe, svůj vzhled.

Popelka v norském remaku má být vzorem pro současné dívky. Cool ale byla i ta Vorlíčkova — ČT24 — Česká televize    Wiki - Wiki

Co děláme na podzim

Na podzim kopeme brambory,

 

na podzim pouštíme draky.

Na podzim děti jdou do školy,

do školky běžíme taky.

Na podzim trháme jablíčka,

na podzim trháme švestky.

Povidla vaří nám babička,

venku je zatím dost hezky.

 

Prosinec:

Jak sovička upekla perníkovou chaloupku:

Cílem je děti připravit na nejkrásnější svátky v roce. Děti prožijí přípravu na Mikulášskou nadílku, vánoční besídku nebo adventní tvoření. Dobu adventu budeme vnímat jako dobu vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků k obdarování, se všemi zvyky a tradicemi. Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, objevování lidových zvyků, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled a písní se zimní tematikou. Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídách a interiéru naší MŠ. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů. Celý měsíc nás bude provázet pohádka O perníkové chaloupce.

Pohádka O perníkové chaloupce - e-predskolaci.cz

 

VÁNOCE U KAPRŮ
V JEDNÉ RYBÍ ZÁTOCE,
KAPŘI SLAVÍ VÁNOCE.
STROMEK MAJÍ Z VODNÍCH ŘAS,
TAM CO JE TA VELKÁ HRÁZ.
POD STROMKEM JSOU BALÍČKY
PRO KAPRY I KAPŘÍČKY.
MAJÍ DÁRKY? ABY NE!
JAKO V KAŽDÉ RODINĚ.
KAPR DÁ SVÉ KAPŘICI
Z NOVÝCH ŠUPIN ČEPICI.
KAPŘICE MÁ PRO TÁTU
LESKLOU RYBÍ KRAVATU.
A KAPŘÍKŮM NA PLOUTVIČKY
DAJÍ TEPLÉ RUKAVIČKY.
VŠICHNI KOLEM STROMEČKU
RADUJÍ SE Z DÁREČKŮ

 

 

Leden:

  Zimní návštěva u dvanácti měsíčků

Integrovaný blok  přiblíží dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Sníh využíváme k pokusům a experimentování k zábavě, hrám a sportu. Rozvine vědomosti o lidském těle, co mu prospívá a škodí. Děti se seznamují s různými druhy oblečení typickými pro roční období. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Děti se plynule připravují na zápis do 1.třídy ZŠ.

MĚSÍCE

Leden na rampouchy hrál,

Únor posune den dál,

Březen trávu tlačí vzhůru,

Duben barví stromům kůru.

Květen barevný má fráček,

Červen zpěvavý je ptáček,

Červenec je léto u vody.

Srpen prázdninové příhody.

Září-škola volá zas,

Říjen podzimním čas,

Listopad -spí zahrádka,

Prosinec je pohádka.

 

 

Únor:

Jak sovička objevila vitamíny ve veliké řepě

Pomocí tématu se děti seznámí s poezií a prózou, upevní vztah k četbě a prohlížení knížek. Budeme se snažit rozvíjet představivost, tvořivost, reaktivní myšlení a výtvarné dovednosti, stejně tak i komunikační dovednosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby. Přiblíží dětem tradici masopustu, lidovou slovesnost..

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Budeme se učit vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, poznávat svět pohádek, krásu mluveného slova, znát klasické pohádky, rozlišovat vlastnosti pohádkových postav-dobro a zlo. Budeme se učit umět zacházet s knihou -dramatizovat pohádku, rozvíjet řečové schopnosti verbální i neverbální.

HURÁ DO MASEK

Děti se budou podílet na přípravách karnevalu, pochopí  význam karnevalu, masopustu, naučí se prožívat radost z prožitku, vnímat krásu a  tvořit dětská přátelství.

VITAMÍNY V ZIMĚ

Pohádka O veliké řepě nás bude provázet celým únorem.

Pohádka o veliké řepě - Pro Evinku

                                                                                                                 

 

Březen:

   IB: Proč se zajíček těší na jaro

      Jak sovička pomohla kohoutkovi a slepičce 

Pomocí IB  upevníme sounáležitost s přírodou. Napomůže k objevování rozmanitosti světa v probouzející se přírodě všemi smysly. Součástí bloku bude řada pozorování a činností, které s příchodem jara souvisí. Zahrada a zajímavé přírodní lokality v okolí mateřské školy nabídnou činnosti spojené s pohybem a experimentováním, s uplatněním prožitkového učení. Zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flory podpoří celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary, určování, pojmenování, počty, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech znovu setkají. Procvičí paměť, pozornost, představivost a fantazii. To vše přinese potřebu pravidel k vzájemné spolupráci. Povede  k posílení citových vztahů, k vyjádření prožitků a pocitů.

Pohádka O kohoutkovi a slepičce nás bude provázet celý měsíc+ Emil a Ema ve světě emocí.

Duben 

   Pomocí IB  upevníme sounáležitost s přírodou. Napomůže k objevování rozmanitosti světa v probouzející se přírodě všemi smysly. Součástí bloku bude řada pozorování a činností, které s příchodem jara souvisí. Zahrada a zajímavé přírodní lokality v okolí mateřské školy nabídnou činnosti spojené s pohybem a experimentováním, s uplatněním prožitkového učení. Zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flory podpoří celkový environmentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary, určování, pojmenování, počty, třídění a orientace, budou pojmy, s kterými se děti při různých činnostech znovu setkají. Procvičí paměť, pozornost, představivost a fantazii. To vše přinese potřebu pravidel k vzájemné spolupráci. Děti  se v IB seznámí s lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc, podpoří rozvoj tvořivosti dětí ve všech směrech, propojí aktivity školy s akcemi obce, včetně spolupráce s rodinou. Povede  k posílení citových vztahů, k vyjádření prožitků a pocitů.

Celým měsícem nás bude provázet pohádka O třech prasátkách.

Květen:

Jak sovička poradila neposlušným kůzlátkům

Děti propojí aktivity školy s akcemi obce, včetně spolupráce s rodinou. Povede  k posílení citových vztahů, k vyjádření prožitků a pocitů. Bude zaměřen na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině s prohloubením znalosti o struktuře rodinných vztahů. Zároveň přiblíží a uvede děti do světa dospělých – společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním); pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání); společenské i technické prostředí.  IB nabídne přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy); okolní přírody, kulturních i technických objektů. Pomocí vycházek do okolí, výletů děti prozkoumají rozmanitost a pozoruhodnost blízkého prostředí, co se kolem nás děje, mění, vyvíjí a neustále proměňuje, jak žijí a pracují lidé kolem nás, v čem můžeme být našemu městu prospěšní.

Pohádka O neposlušných kůzlátkách nás bude provázet celým květnem.

Kreslený obrázek rodina Stock vektory, Royalty Free Kreslený ...          Pohádka z kufříku: O neposlušných kůzlátkách