Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

INFORMACE K ŘÁDNÉMU ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Elektronický předzápis bude funkční od 15. 4. 2024 – 9. 5. 2024 – upřednostňujeme jeho využití

Postup elektronického předzápisu:
1. Žádost vyplňte elektronicky v elektronickém předzápise a odešlete.
Odkaz na předzápis:

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolapo/F8FD40BE-E43D-4E30-A188-A3D57B133F7C/prihlaskakpredskolnimuvzd

nebo využijte přihlášení přes QR kód.

2. Dokument si vytisknete a necháte potvrdit dětským lékařem – nutné, (pokud nemáte možnost tisku, žádost v elektronickém předzápise vyplňte a po telefonické domluvě si můžete formulář vyzvednout v mateřské škole).

3. Potvrzenou žádost lékařem a ostatní dokumenty odevzdáte v mateřské škole v době řádného zápisu.

• 9. května 2024 od 8:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 15:30 – zápis klasickou formou s přítomností dítěte a zákonného zástupce přímo v mateřské škole, v kanceláři ředitelky mateřské školy.

• 2. – 16. května 2024 – v těchto dnech je možno doručit žádost včetně všech dokumentů, pokud tak neučiníte v den zápisu klasickou formou (9. 5. 2023).

Dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ
1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (žádost si stáhnete z elektronického předzápisu, popřípadě z webových stránek školy).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání.

2. Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce nebo vízum.

3. Pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení školského poradenského zařízení.
4. U cizinců jsou potřebná další potvrzení v souladu s § 20 školského zákona.

Sběr dokumentů k řádnému zápisu:
Od 2. do 16. května 2024 bude možné potřebné dokumenty doručit na adresu Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, 789 69 Postřelmov jedním z následujících způsobů:
a) osobním podáním – vyplněné, podepsané formuláře a požadované kopie rodného listu, odevzdáte v ředitelně v době řádného zápisu     9. května 2024 od 8:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 15:30
b) vhozením v obálce do poštovní schránky školy u vstupních dveří do MŠ (označte obálku – Zápis 2024)
c) prostřednictvím datové schránky: datová schránka školy – jgrkxfj
d) e-mailem na adresu: msreditelka.postrelmov@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
e) poštou na adresu: Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, 789 69 Postřelmov (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)
V případě nesrovnalosti potřebných dokumentů vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů. Tiskopisy nelze přijímat po termínu řádného zápisu.

Další informace k zápisu:
1. Po doručení žádosti dostanete osobně, nebo na Vámi uvedený email registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno
2. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce dne 27. 5. 2024.
3. Kritéria pro přijetí dítěte jsou uvedena na webové stránce školy

V případě jakékoliv potřeby či informace volejte na číslo: 739 303 942 nebo pište na email: msreditelka.postrelmov@seznam.cz

V Postřelmově 10. 4. 2024

Šárka Tempírová, ředitelka školy

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY POSTŘELMOV, NOVÁ 404, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE   PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění. Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.

Předpokládaný počet  přijatých dětí: 22 dětí

­ V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí může snížit

 K předškolnímu vzdělání budou přijaty děti ze spádové oblasti podle následujících kritérií:

 1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let)
 2. Děti předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31. 8. 2024 dovrší věku 5 let)
 3. Děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 4 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 3 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 5. Děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 2 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 6. Starší sourozenec, který se již v mateřské škole vzdělává

V případě volné kapacity budou dále přijímány děti mimo spádovou oblast mateřské školy podle následujících kritérií.

 1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let)
 2. Děti předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31. 8. 2024 dovrší věku 5 let)
 3. Děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 4 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 3 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 5. Starší sourozenec, který se již v mateřské škole vzdělává

Důležitá upozornění

 • Podle zákona č. 561/2004, vyhlášky č.14/2005 má nárok na přijetí do MŠ dítě starší 3 let
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

BODOVÉ STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DO MŠ

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 • Dítě předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31. 8. 2024 dovrší věku 5 let) nebo dítě s odkladem školní docházky (6 let k 31. 8.2024)
 

1300 bodů

 • Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 4 let
1200 bodů
 • Dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 3 let
1100 bodů
 • Děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku 2 let
  200 bodů
 • Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti
  500 bodů
 • Dítě má sourozence v mateřské škole
  200 bodů
 • Body za den věku dítěte za každý den do 31.8.
      1 bod
 • Dítě přihlášené k celodenní docházce
  100 bodů
 • Dítě přihlášené k polodenní docházce
    50 bodů

V případě, že bude více dětí se shodným počtem bodů a nebude již dostatečný počet volných míst, bude přistoupeno k losování.

V Postřelmově 10. 4. 2024

Šárka Tempírová, ředitelka školy

Aktuality Hlavní strana.