ZÁŘÍ:

 • adaptace na prostředí MŠ a její okolí (třída, šatna, zahrada, režim dne, učitelky, kamarádi, zaměstnanci MŠ, hygienické a sebeobslužné činnosti)
 • posilování citových vztahů k místu, kde bydlím (tradice obce)
 • během měsíce září a října bude probíhat diagnostika dětí

ŘÍJEN: 

 • osvojovat si jednoduché poznatky o nadcházejícím podzimu, poznávat jeho charakteristické znaky a proměny v okolí MŠ; práce na poli a zahradách
 • seznamovat se s plody podzimu pomocí všech smyslů, ochutnávka ovoce a zeleniny
 • zařazovat tělovýchovné prvky z projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

LISTOPAD: 

 • poznávání charakteristických znaků podzimu: proměny v okolí MŠ, na zahradě,
  u řeky Moravy, v blízkých zahradách (zazimování v zahradách a na polích, změny počasí, opadávání listí, hry s přírodninami, podzimní hry v přírodě - pouštění draků, zapojování do jednoduchých pracovních činností na zahradě MŠ)
 • hledání odpovědí na zvídavé otázky o sobě sama, o svém těle - co mu prospívá a škodí; o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí; upevňování hygienických návyků - prevence zaměřená na ochranu zdraví v současné situaci, péče o sebe sama, svůj vzhled

 PROSINEC: 

 • období adventu budeme vnímat jako dobu vánočního rozjímání a obdarovávání
 • děti prožijí přípravu na mikulášskou nadílku, pro rodiče si připraví vánoční besídku, kterou na CD dostane maminka a tatínek pod stromeček jako dáreček
 • nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, objevování lidových zvyků, výtvarné a pracovní tvoření, zpěv koled a vánočních písniček a také si připravíme něco dobrého k zakousnutí
 • na vycházkách budeme pozorovat vánoční výzdobu v obci, prodávání vánočních stromečků, kaprů, jmelí atd.

LEDEN:

 • charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, péče o zvěř a ptáky v zimě, změny v počasí
 • zimní sporty a radovánky (poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých); jak a proč se v zimě oblékáme
 • procvičování časové a dějové posloupnosti (roční období, měsíce, dny v týdnu, časové úseky dne – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc – a činnosti s nimi spojené)

ÚNOR:

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek, reprodukce, dramatizace, seznámení s pohádkou veršovanou
 • vysvětlení masopustního období, seznámení s pranostikami souvisejícími s tímto obdobím
 • vést děti k chápání slovních vtipů, rozvoj estetického vnímání

BŘEZEN: 

 • rozvíjení zájmu a vztahu ke knize – chápat ji jako zdroj nových poznatků, informací, estetického prožívání, zábavy, humoru
 • objevování rozmanitosti světa v probouzející se jarní přírodě všemi smysly
 • pozorování zahrady a zajímavých přírodních lokalit v okolí MŠ spojené s pohybem a experimentováním a uplatnění prožitkového učení
 • zvuky v přírodě, ekologické hry a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flóry
 • seznámení se s lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc, rozvoj tvořivosti dětí ve všech směrech, propojení aktivit školy a spolupráce s rodinou

DUBEN: 

 • Děti získají základní povědomí o složkách IZS (integrovaný záchranný systém), jejich významu a důležitosti. Naučí se znát čísla 150, 155, 158.
 • Zaměříme se na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině s prohloubením znalostí o struktuře rodinných vztahů.
 • Budeme posilovat citové vztahy. Učit se vyjadřovat prožitky a pocity – připravovat dárečky a oslavu svátku matek.

KVĚTEN

 • Integrovaný blok "Čím budu" uvede děti do světa dospělých – společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním); pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání); společenské i technické prostředí.
 • Děti se budou různými činnostmi připravovat na oslavu Dne dětí.

ČERVEN

 • Tento blok uzavírá rok prožitý v MŠ společnými aktivitami, které se vztahují k ukončení školního roku a podporují osobní spokojenost a pohodu dětí (oslava dne dětí, rozloučení s předškoláky, fotografování, vycházky a výlety do okolí).
 • Děti se seznámí s rozmanitostmi přírody, živočichů, rostlin i celkově světa a jeho řádem.
 • Poslední téma dětem přinese poučení o nadcházejícím létě, jeho radostech i nástrahách.

Uzavření třídy Ježečci

Od 25. 1. do 29.1.2021 bude třída Ježečků z důvodu výskytu Covid-19 UZAVŘENA. Nezapomeňte dítě před nástupem do MŠ předem přihlásit. Děkujeme za pochopení

Číst dál ...