BŘEZEN - DUBEN

 • Rozdíl mezi pohádkou čtenou a hranou (dramatizace, divadelní představení, kino, DVD, interaktivní tabule,…).
 • Probouzení v dětech zájem o knihy.
 • Seznámení se s poezií a prózou.
 • Seznamování dětí s různými žánry, děti budou mít možnost seznámit nás se svou oblíbenou knížkou, navštívíme místní knihovnu.
 • Projekt: Měsíc s knihou - čtení knih od rodinných příslušníků.
 • Poznávání a pozorování probouzející se přírody.
 • Zopakujeme si hlavní znaky jarního období - povídání si s dětmi o jarních květinách a prací na zahradě.
 • Seznamování dětí s lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc.

 

KNÍŽKA

Rozbolelo knížku bříško,

měla v něm moc písmenek.

Řekl jsem jí: "Milá knížko,

zanech smutných myšlenek!

Protáhni si všechny listy,

narovnej svůj křivý hřbet.

Provětrej se - vzduch je čistý

a já bych tě zas rád čet. "

 

LEDEN - ÚNOR

 • Spolupráce se školou - společné Tříkrálové tvoření.
 • Tříkrálové koledování v MŠ.
 • Seznámení dětí se zimními pranostikami.
 • Rozvíjení zimních sportů a radovánek (poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné dbát na bezpečnost svou i druhých).
 • Seznámení dětí, jak se starat o zvířátka v zimě - krmení ptáčků.
 • Společné poznávání tajemství vesmíru - spolupráce ve skupinkách - vesmírné tvoření.
 • Upevňování základních poznatků o zeměkouli, vesmíru, Měsíci, Slunci a sluneční soustavě.
 • Využívání tvořivých postupů - rozvíjení fantazie a představivosti.
 • Povídání si a tvoření na téma: Masopust.
 • Výroba karnevalových masek a příprava na Maškarní karneval. (výzdoba třídy).
 • Seznámení se s pohádkou - rozvoj dětské představivosti, fantazie, citového prožitku a rozvoje řečových a jazykových schopností.
 • Písníčky: Honili se dva mrazíci, Naše Země, Masopust.
 • Přípravy dětí na zápis do 1. tříd ZŠ.

 

SNĚHULÁK

Snížek padá z nebe, někdy trochu zebe.

My si ale rady víme, sněhuláka postavíme.

Uválíme si tři koule, nikdo nemá žádné boule.

Hrnec na hlavu mu dáme, mrkev místo nosu máme.

Uhlíky má místo očí, Honzík pro ně rychle skočí.

Do ruky mu koště dáme, sněhuláka rychle máme.

 

PROSINEC

 • Příprava na Vánoční besídku - procvičování písniček, básniček, dramatizace s vánoční a zimní tématikou.                     
 • Povídání si o tradici svatého Mikuláše a jeho družině – Mikulášská nadílka.
 • Návštěva knihovny - téma - tradice o svatém Mikuláši a jeho družině
 • Vnímání tajemné atmosféry, prožívání radosti ze společných chvilek a činností – pečení cukroví, zdobení stromečku, výroba vánočních ozdob.
 • Seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi. V předvánočním čase nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, zpívání koled.
 • Očekávání vánoční nadílky.
 • Na vycházkách pozorování vánoční výzdoby v obci, na zahradě – bobování na kopci, stavění sněhuláků, hrátky ve sněhu.
 • Písnička – Těšíme se na Vánoce
 • Dramatizace - Vánoční pohádka o Jedličce
 • Divadelní představení - "Bílé přání"

Snížek bílý

Venku padá snížek bílý,

mamka peče cukroví,

Taťka je tu každou chvíli,

stromek bude hotový.

Společně si kapra dáme,

budeme si štěstí přát,

Koledy si zazpíváme,

a z dárků se radovat.

 

LISTOPAD

 • Osvojování si znaků podzimu – seznámení se s měnící se přírodou, poznání listnatých a jehličnatých stromů.
 • Povídání si o dracích, kdy děti zjistí, že drak není drak.
 • Upevňování poznatků o lesních zvířatech, jak se připravují na zimu.
 • Seznámení se s tradicí Svatého Martina.
 • Osvojení si poznatků o lidském těle.
 • Pochopení důležitosti ochrany vlastního zdraví a bezpečí (zdravá výživa, pohyb, dodržování hygieny, oblékání se podle ročního období).
 • Umění se pohybově, výtvarně i hudebně vyjádřit. – Příprava na vánoční besídku.
 • Písničky: Uspávání broučků, Čert se diví
 • Dramatizace: Myška na zahradě

 

ŘÍJEN

  • upevňování poznatků o podzimu - charakteristické znaky
  • poznávání podzimu všemi smysly - hmatem, zrakem, čichem a chutí
  • upevňování a rozšiřování slovní zásoby v tématech ovoce a zelenina, plody a jejich třídění
  • upevňování barev, poznávání barev sekundárních
  • pozorování podzimu v přírodě, procházky kolem zahrádek, vyrábění z přírodnin
  • zahájení programu "Se sokolem do života"
  • zahájení programu "Maxík"
  • návštěva knihovny
  • písničky: Červík Pepík, Myška na zahrádce

 

ZÁŘÍ

 • Seznamování se s novou třídou, s novými učitelkami
 • Navazování nových dětských přátelství, začlenění se mezi vrstevníky.
 • Poznávání nových hraček, postupné přizpůsobování se novému režimu.
 • Seznámení se s novými pravidly.
 • Povídání si o místě bydliště a životě v naší obci.
 • Poznávání významných budov a míst na vycházkách, určování jejich účelu, pozorování dění v obci.
 • Osvojování si jednoduchých poznatků o nastávajícím podzimu.
 • Návštěva divadla - Divadlo dětského diváka - představení Kykyryky
 • písničky: Zajíčci, Pusinková

 

    ZAJÍČCI

My jsme malí ušáci,

nemáme nic na práci.

Trénujeme běh a skoky,

přes pařezy, přes potoky.

Učíme se kotouly,

nehledíme na bouli.