ZÁŘÍ – ŘÍJEN:

 • Adaptace dětí na nové prostředí (třída, MŠ, zahrada)
 • Začleňování dětí do kolektivu vrstevníků
 • Seznamování dětí s učitelkami a postupně s dalšími zaměstnanci MŠ
 • Postupné přizpůsobování se novému režimu, seznámení se se základními  jednoduchými pravidly třídy
 • Podporování rozvoje dovedností  z oblasti sebeobsluhy a hygienických návyků
 • Poznávání budov a míst na vycházkách, pozorování dění v obci
 • Podzimní hrátky ve třídě i při pobytu venku (s využitím přírodnin, sklízených plodů)

LISTOPAD: 

 • Osvojování si jednoduchých poznatků o nastávajícím podzimu
 • Poznávání charakteristických znaků podzimu a proměn v okolí MŠ, na zahradě, u řeky Moravy, v blízkých zahradách (odlet ptáků, změny počasí, práce na poli, zahradě; opadávání listí)
 • Poznávání podmínek života některých volně žijících zvířat
 • Vnímání přírody všemi smysly, rozvíjení dovedností vyjádřit své pocity

PROSINEC:

 • Advent budeme vnímat jako dobu vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků k obdarování, se všemi zvyky a tradicemi.
 • Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled a písní se zimní tematikou.
 • Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídách a interiéru naší MŠ, nazdobíme si stromeček.
 • Užijeme si Mikulášskou nadílku.
 • Budeme se těšit na setkání s našimi nejbližšími – připravíme si vánoční besídku s malým občerstvením.

LEDEN – ÚNOR:

 • Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu (pokud nám to počasí umožní), změny v počasí.
 • Budeme děti seznamovat s jednoduchými vědomostmi o lidském těle, o tom co mu prospívá a škodí.
 • Při zimních radovánkách povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.
 • Budeme seznamovat děti s tím, jak lidé mohou zvířatům a ptákům pomoci přežít zimu.
 • Budeme si povídat, číst, pouštět i hrát pohádky, hledat v nich dobro a zlo, poučení.
 • Uspořádáme si ve třídě karneval.
 • Navštívíme ZŠ – děti z 1. třídy nám zahrají pohádku.

BŘEZEN – DUBEN: 

 • Rozvíjení zájmu a vztahu ke knize – chápat ji jako zdroj nových poznatků, informací, zábavy, estetického prožívání, humoru (návštěva místní knihovny).
 • Objevování rozmanitosti světa v probouzející se jarní přírodě všemi smysly.
 • Experimentování, uplatnění prožitkového učení, zvuky v přírodě, ekologické hry
  a činnosti, vnímání změn počasí, pozorování fauny a flory.
 • Seznamování s lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc, podpora a rozvoj tvořivosti dětí ve všech směrech, propojení aktivit školy s akcemi obce, včetně spolupráce s rodinou.
 • Získání základního povědomí o integrovaném záchranném systému.

KVĚTEN: 

 • Zaměříme se na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině.
 • Přiblížíme dětem některá povolání (seznámí se s jejich významem, pracovními nástroji a pomůckami, vyzkouší si je formou her).
 • Budeme pozorovat blízké prostředí a život v něm (doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy).
 • Připravíme si ve třídě program na setkání s maminkami ke Dni matek.