Informace pro rodiče k začátku školního roku

INFORMACE PRO RODIČE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci COVID-19 vydávám pro školní rok 2020 – 2021 následující pokyny podle Manuálu ministerstva školství a mládeže České republiky:

 • Mateřská škola zahájí 1.září svou činnost v plném rozsahu.
 • Prohlášení o bezinfekčnosti nemusíte předkládat.
 • Plošná povinnost nošení ochranných roušek není v současné situaci zavedena. Sledujte však bedlivě informace, v případě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice, by se ochranné roušky nasadily.
 • Při zahájení školního roku sdělte paní učitelkám ve třídě aktuální kontakty mailové i telefonické; příp. je v průběhu školního roku okamžitě aktualizujte.
 • Za vstupními dveřmi je nadále k dispozici prostředek  k dezinfekci rukou – pouze pro dospělé.
 • Upozorňuji zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit!
 • Dítě doprovázejte pouze jedna osoba příslušná k předávání a vyzvedávání dítěte do a ze školky.
 • Cizí osoby uvedou důvod vstupu do školy do sešitu návštěv.
 • V případě konkrétních mimořádných situací je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená KHS nebo ministerstvem zdravotnictví.
 • Škola zajišťuje hygienické zásady, dezinfekci prostorů, povrchů a předmětů.
 • Teplota bude dětem měřena bezkontaktním teploměrem v případě podezření na infekční onemocnění Covid-19.
 • Děti si při příchodu do třídy myjí okamžitě
 • V případě náznaku onemocnění děti budou izolovány od ostatních, nasadíme roušku (máme jich ve školce dostatek) a okamžitě voláme zákonné zástupce k neprodlenému převzetí dítěte. V této souvislosti si, prosím, řádně pročtěte Školní řád pro školní rok 2020 – 21. O onemocnění Covid – 19 nebo případné karanténě Vaší rodiny, mateřskou školu okamžitě informujte ve svých třídách a u vašich učitelek.
 • Pokud bude vyhlášena karanténa nařízením, mimořádným opatřením KHS nebo ministerstvem zdravotnictví, budeme děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání vzdělávat distančním způsobem – viz. Školní řád

 

Prosíme vás o spolupráci,  a dodržování všech stanovených postupů ve prospěch a zdraví nás všech.

Sledujte veškeré informace z mateřské školy, které vám budeme sdělovat na webových  stránkách školy. Dále na úřední desce před budovou školy nebo v šatnách dětí.

Ředitelka mateřské školy

 

Aktuality Hlavní strana.