Zápis do mateřské školy na šk.rok 2022/2023- informace +kritéria pro přijímání dětí

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace oznamuje:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro nový školní rok 2022/2023 tj. s nástupem k 1. 9. 2022  bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2022.

 • 5. května 2022 od 8:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 15:30 – zápis  klasickou formou s přítomností dítěte a zákonného zástupce přímo v mateřské škole, v kanceláři  ředitelky mateřské školy.
 • 2.- 16. května 2022bezkontaktně – možnost doručení žádostí o přijetí ke vzdělávání a doručení všech dokumentů.

K  zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu na webu  www.elektronickypredzapis.cz v době od 19. 4. – 1. 5. 2022 (upřednostňujeme jeho využití)

Dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ

 1. vyplněnou žádost o přijetí, jejíž součástí je potvrzení řádného očkování dítěte (žádost si stáhnete z elektronického předzápisu) nebo ke stažení – ZDE.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 1. kopii rodného listu dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce (k nahlédnutí)
 3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Pokud nemáte možnost vytisknout si potřebný formulář žádosti, bude  k dispozici  v MŠ  po předchozí domluvě.

Tiskopisy nelze přijímat po termínu řádného zápisu.

V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

V případě jakékoliv potřeby či informace  volejte na číslo: 739 303 942  nebo pište na e-mail: msreditelka.postrelmov@seznam.cz

 

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY POSTŘELMOV,

NOVÁ 404, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE – PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění. Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

Předpokládaný počet  přijatých dětí: 31 dětí

 • V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat

K předškolnímu vzdělání budou přijaty děti ze spádové oblasti podle následujících kritérií:

 1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let)
 2. Děti předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let)
 3. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 3 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 5. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 2 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.

V případě volné kapacity budou dále přijímány děti mimo spádovou oblast mateřské školy podle následujících kritérií:

 1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let)
 2. Děti předškolního věku s povinnou předškolní docházkou (k 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let)
 3. Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 4 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
 4. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku 3 let podle data narození od nejstarších po nejmladší.

Důležité upozornění

 • Podle zákona č. 561/2004, vyhlášky č.14/2005 má nárok na přijetí do MŠ dítě starší 3let
 • V případě, že bude více dětí narozených ve stejný den a nebude již dostatečný počet volných míst, bude přistoupeno k losování

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 13. června 2022 do 15.června 2022.

 Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 13 червня 2022 року по 15 червня 2022 року.

V Postřelmově 25. 3. 2022                                                    Bc. Ivana Vyhnánková, ředitelka školy

Aktuality Hlavní strana.